d.d. 8-5-2018

Algemene voorwaarden De Haarcomponist

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt te zijn:

  1. De Haarcomponist, de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Joyce Carnal handelend onder de naam “De Haarcomponist – Kapster, óók bij je thuis”, gevestigd aan Bernhardus Bumastraat 63, 8933 EJ te Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 70256470;
  2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie De Haarcomponist werkzaamheden verricht en/of producten en/of diensten levert dan wel met wie De Haarcomponist een overeenkomst aangaat;
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Haarcomponist en de klant;
  4. Medewerker: is tevens de eigenaar Joyce Carnal, die vanuit De Haarcomponist met de klant de overeenkomst is aangegaan;
  5. De website van De Haarcomponist: www.dehaarcomponist.nl.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen De Haarcomponist en de klant waarop De Haarcomponist deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Haarcomponist voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Haarcomponist en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en prijzen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Haarcomponist niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Fouten/vergissingen op de website, in reclame-uitingen van De Haarcomponist binden De Haarcomponist niet.

3.5 De opgegeven prijzen voor aangeboden producten zijn inclusief BTW.

3.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.


Artikel 4: Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, illustraties, informatie, opmaak, afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website en in reclame-uitingen, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

5.2 Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Eventuele tussentijdse prijsverhogingen worden enkel doorgevoerd na goed overleg en wederzijdse goedkeuring.

5.3 In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen en hiervan geen melding heeft gemaakt bij De Haarcomponist, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 6: (Online) afspraak maken en contact

6.1 De Haarcomponist werkt alleen op afspraak, zowel thuis als aan huis.

6.2 De klant kan op de website een afspraak inplannen via een online agenda. Verder kan de klant een afspraak maken per e-mail, telefonisch of per Whatsapp.

6.3 De afspraak is tot stand gekomen na bevestiging van De Haarcomponist.

6.2 De klant kan op website vragen stellen middels het online contactformulier. Krijgt per email een reactie binnen twee weken.


Artikel 7: Het annuleren van een afspraak

7.1 De klant dient ten minste 6 uur voor de afspraak, contact op te nemen om de afspraak te annuleren.

7.2 Bij annulering binnen 6 uur kan De Haarcomponist aan de klant kosten in rekening brengen.


Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

8.1 De Haarcomponist zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

8.2 Indien de klant zich misdraagt, schade toebrengt aan de thuiskapsalon of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is De Haarcomponist gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van De Haarcomponist op vergoeding van eventuele schade.


Artikel 9: Wijzigen van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal De Haarcomponist de klant hierover van tevoren inlichten.


Artikel 10: Leveringen

10.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door De Haarcomponist besteld en in overleg met de klant later aan de klant geleverd of opgehaald.

10.2 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.


Artikel 11: Verantwoordelijkheden van de klant en de medewerker

11.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens of ruimtes, waarvan De Haarcomponist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, beschikbaar zijn. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, heeft De Haarcomponist het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

11.2 De klant vrijwaart De Haarcomponist voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant dan wel de medewerker toerekenbaar is.

11.4 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor De Haarcomponist onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

11.5 De klant is gehouden De Haarcomponist onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.


Artikel 12: Tarieven

12.1 De werkzaamheden zullen tegen de overeengekomen tarieven worden uitgevoerd.

12.2 De Haarcomponist is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Indien De Haarcomponist de tarieven wijzigt, wordt, voordat een aanvang wordt gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, de wijziging aan de klant kenbaar gemaakt.

12.3 Voor een behandeling aan huis rekent De Haarcomponist €0,19 per kilometer voor zowel de heen- als terugreis.

12.4 Aan de klant worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, tenzij artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

12.5 Eventuele andere transportkosten (bv. veerboot) en parkeerkosten worden bij een behandeling aan huis in rekening gebracht.


Artikel 13: Betaling

13.1 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:

PIN;
Contant;
Middels automatisch incasso.

13.2 Indien betaling niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, stuurt De Haarcomponist de klant een herinnering. Blijft de klant in gebreke met betaling binnen de in de herinnering genoemde termijn, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan De Haarcomponist de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

13.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van De Haarcomponist op de klant onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 14: Ontbinding

14.1 De Haarcomponist is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

14.2 Voorts is De Haarcomponist bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 De Haarcomponist is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

14.4 De Haarcomponist is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst De Haarcomponist ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.


Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 De Haarcomponist kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2 De Haarcomponist is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3 De Haarcomponist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Haarcomponist is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Haarcomponist kenbaar behoorde te zijn.

15.4 De Haarcomponist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van De Haarcomponist in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden,

15.5 De Haarcomponist is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

15.6 In geen geval is De Haarcomponist aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

15.7 Indien De Haarcomponist aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Haarcomponist beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van De Haarcomponist gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Haarcomponist beperkt tot het declaratiebedrag.

15.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Haarcomponist.

15.9 De Haarcomponist is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met De Haarcomponist is verschuldigd volledig heeft voldaan.


Artikel 17: Overmacht

17.1 De Haarcomponist is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld (zoals verkeersdrukte), en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

17.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.3 Voor zover De Haarcomponist ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Haarcomponist gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 18: Beveiliging en internet

De Haarcomponist zal – aansluitend op de nieuwe privacywetgeving – passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang, maar De Haarcomponist kan ter zake geen 100% garantie geven. Bij eventuele datalekken, zal De Haarcomponist passende maatregelen nemen.


Artikel 19: Persoonsgegevens

19.1 De Haarcomponist zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website bevat een privacy statement.

19.2 De Haarcomponist neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.


Artikel 20: Klachtenregeling en verjaring

20.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 1 maand na de ontdekking van het gebrek tijdig.

20.2 Klachten kunnen gemeld worden bij:

De Haarcomponist

Adres: Bernhardus Bumastraat 63

8933 EJ Leeuwarden

Tel: 06 46 45 00 15

E-mail: info@dehaarcomponist.nl

20.3 Klachten worden door De Haarcomponist binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

20.4 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan De Haarcomponist kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Haarcomponist in staat is adequaat te reageren.

20.5 Na het indienen van de klacht dient de klant De Haarcomponist de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

20.6 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Haarcomponist slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

20.7 Alle aanspraken jegens De Haarcomponist die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij De Haarcomponist zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.


Artikel 21: Intellectuele eigendom

Alle door De Haarcomponist verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, tekeningen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Haarcomponist worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


Artikel 22: Slotbepalingen

22.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

22.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

22.3 Op elke overeenkomst tussen De Haarcomponist en de klant is Nederlands recht van toepassing.

22.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en De Haarcomponist worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Haarcomponist gevestigd is. Indien De Haarcomponist een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Contact